Všeobecné obchodní podmínky Profesional CZ s.r.o.

1.platební podmínky

1.1. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, uhradí kupující první tři platby hotově nebo dobírkou, další platby pak bankovním převodem do 14-ti dnů od převzetí zboží na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu.
1.2. Během doby plnění zakázky není možné zvýšit cenu. Zvýšení ceny musí kupující vždy předem písemně uznat.

2.odpovědnost za vady

2.1. Prodávající prohlašuje, že stav zboží odpovídá tomu, že se jedná o novou dosud nepoužitou věc a nejsou mu známy žádné vady bránící jeho řádnému užívání. Prodávající odpovídá za vady vyskytující se na zboží v okamžiku převzetí kupujícím.

3.záruka za jakost

2.3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost ve smyslu § 2113 občanského zákoníku. Záruční doba trvá 24 měsíců a začíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím.

4.doprava

4.1. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, zajišťuje dopravu přepravní společnost a její cena je připočtena ke kupní ceně výrobku. Cena balíku po celém území ČR do 30 kg je v případě dobírky 100,- Kč bez DPH 21%.
4.2. Prodávající je povinen zboží zabalit tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození.
4.3. Zboží se přepravuje na nebezpečí prodávajícího. Za nebezpečí zničení, ztráty a poškození zodpovídá prodávající až doby předání přepravní službě nebo kupujícímu.
4.3. Objednané zboží je možné vyzvednout přímo na prodejně PROFESIONAL CZ s.r.o., Na Bořích 5, Plzeň.

5.všeobecné ustanovení­

5.1. Nebezpečí vzniku škody a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí kupujícím. Zboží je dodáno v okamžiku jeho převzetí kupujícím.
5.2.  Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob a odpovídá všem technickým normám a ostatním předpisům platným pro příslušné zboží.
5.3. Prodávající je povinen předat kupujícímu se zbožím veškeré doklady potřebné k jeho dalšímu prodeji a užívání.

6.dodávky výrobků

6.1 Dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího je zboží dodáváno obvykle od 2 do 7 pracovních dnů, v případech zakázkové výroby a zboží, které není skladem, ale je pouze na objednávku je dodací lhůta delší.
6.2 Minimální částka pro ukončení a odeslání objednávky je 500Kč bez DPH.

 

7.ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

7.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s platnou a účinnou právní úpravou dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) a souvisejících právních předpisů.

7.2 Pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, plnění právních povinností prodávajícího a pro jeho oprávněné zájmy budou prodávajícím zpracovávány nezbytné osobní údaje kupujícího, především jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a to po dobu nezbytnou pro tyto účely.

7.3  Uvedením své e-mailové adresy případně zaškrtnutím odpovídajícího pole kupující projevuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů prodávajícím v nezbytném rozsahu pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat zprávou na info@profesional-plzen.cz, případně vznést námitku proti zpracování pro tento účel dle článku 21 GDPR, na základě které nebudou již osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

7.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující má právo vyžadovat opravu či doplnění nesprávných či neúplných osobních údajů o své osobě.

7.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedených účelů. Kupující má právo dle článku 17 GDPR žádat výmaz údajů, které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, byl pro jejich zpracování odvolán souhlas nebo kupující pokládá za zpracovávané protiprávně. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje zpracovávány pro jiný než stanovený účel či jsou nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 

Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví- li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

7.8 Kupující může požadovat informaci o zpracovávaných osobních údajích o své osobě a přístup ke svým osobním údajům. Prodávající je mu povinen tuto informaci předat a bezplatně poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Prodávající má právo za poskytnutí případných dalších kopií požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné pro toto poskytnutí.

7.9 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o svých právech a o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu kdykoliv odvolat a o způsobu jeho odvolání (mj. uvedením své e-mailové adresy).

8.EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

9.závěrečné ustanovení­

Záležitosti neupravené smlouvou nebo všeobecnými obchodními podmínkami podléhají právní úpravě občanského zákoníku.

 

V Plzni dne 16. 5. 2018