Všeobecné obchodní podmínky Profesional CZ s.r.o.

1.platební podmínky

1.1. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, uhradí kupující první tři platby hotově nebo dobírkou, další platby pak bankovním převodem do 14-ti dnů od převzetí zboží na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu.
1.2. Během doby plnění zakázky není možné zvýšit cenu. Zvýšení ceny musí kupující vždy předem písemně uznat.

2.odpovědnost za vady

2.1. Prodávající prohlašuje, že stav zboží odpovídá tomu, že se jedná o novou dosud nepoužitou věc a nejsou mu známy žádné vady bránící jeho řádnému užívání. Prodávající odpovídá za vady vyskytující se na zboží v okamžiku převzetí kupujícím.

3.záruka za jakost

2.3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost ve smyslu § 2113 občanského zákoníku. Záruční doba trvá 24 měsíců a začíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím.

4.doprava

4.1. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, zajišťuje dopravu přepravní společnost a její cena je připočtena ke kupní ceně výrobku. Cena balíku po celém území ČR do 30 kg je v případě dobírky 100,- Kč bez DPH 21%.
4.2. Prodávající je povinen zboží zabalit tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození.
4.3. Zboží se přepravuje na nebezpečí prodávajícího. Za nebezpečí zničení, ztráty a poškození zodpovídá prodávající až doby předání přepravní službě nebo kupujícímu.
4.3. Objednané zboží je možné vyzvednout přímo na prodejně PROFESIONAL CZ s.r.o., Na Bořích 5, Plzeň.

5.všeobecné ustanovení­

5.1. Nebezpečí vzniku škody a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí kupujícím. Zboží je dodáno v okamžiku jeho převzetí kupujícím.
5.2.  Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob a odpovídá všem technickým normám a ostatním předpisům platným pro příslušné zboží.
5.3. Prodávající je povinen předat kupujícímu se zbožím veškeré doklady potřebné k jeho dalšímu prodeji a užívání.

6.dodávky výrobků

6.1 Dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího je zboží dodáváno obvykle od 2 do 7 pracovních dnů, v případech zakázkové výroby a zboží, které není skladem, ale je pouze na objednávku je dodací lhůta delší.
6.2 Minimální částka pro ukončení a odeslání objednávky je 500Kč bez DPH.

 

7.ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

7.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s platnou a účinnou právní úpravou dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) a souvisejících právních předpisů.

7.2 Pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, plnění právních povinností prodávajícího a pro jeho oprávněné zájmy budou prodávajícím zpracovávány nezbytné osobní údaje kupujícího, především jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a to po dobu nezbytnou pro tyto účely.

7.3  Uvedením své e-mailové adresy případně zaškrtnutím odpovídajícího pole kupující projevuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů prodávajícím v nezbytném rozsahu pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat zprávou na info@profesional-plzen.cz, případně vznést námitku proti zpracování pro tento účel dle článku 21 GDPR, na základě které nebudou již osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

7.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující má právo vyžadovat opravu či doplnění nesprávných či neúplných osobních údajů o své osobě.

7.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedených účelů. Kupující má právo dle článku 17 GDPR žádat výmaz údajů, které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, byl pro jejich zpracování odvolán souhlas nebo kupující pokládá za zpracovávané protiprávně. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje zpracovávány pro jiný než stanovený účel či jsou nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 

Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví- li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

7.8 Kupující může požadovat informaci o zpracovávaných osobních údajích o své osobě a přístup ke svým osobním údajům. Prodávající je mu povinen tuto informaci předat a bezplatně poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Prodávající má právo za poskytnutí případných dalších kopií požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné pro toto poskytnutí.

7.9 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o svých právech a o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu kdykoliv odvolat a o způsobu jeho odvolání (mj. uvedením své e-mailové adresy).

8.Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

8.1 Právo odstoupit od smlouvy

Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni:

 • a) v případě kupní smlouvy, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží,
 • b) v případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží,
 • c) v případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední položku nebo část zboží,
 • d) v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, kdy k7upující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme první dodávku zboží,
 • e) v ostatních případech uzavřením smlouvy.

 

Kupující – spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • a) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 • c) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • d) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 • e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

 

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Končí-li uvedená lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

8.2 Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy musí informovat prodávajícího obchodní společnost PROFESIONAL CZ s.r.o. Na Bořích 5, Plzeň, 326 00 IČ: 25244914, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 12425, tel.č.420 377 244 782, e-mail info@profesional-plzen.cz. (dále jen „prodávající“) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu).

Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od této smlouvy postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

8.3 Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud kupující odstoupí od této smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o uplatnění práva kupujícího odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

Přijaté peněžní prostředky však není prodávající povinen vrátit spotřebiteli dříve, než vrácené zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že vracené zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.

 • a) Převzetí zboží

  Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy kupující oznámí, že odstupuje od této smlouvy, zašle vracené zboží zpět prodávajícímu na adresu PROFESIONAL CZ s.r.o. Na Bořích 5, Plzeň, 326 00 IČ: 25244914. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Vracené zboží je vhodné vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Vracené zboží nelze odeslat na dobírku. Prodávající doporučuje zboží pojistit.

  Zboží je možné taktéž doručit do sídla prodávajícího. V tomto případě bude kupní cena kupujícímu vrácena v hotovosti bezprostředně po převzetí vraceného zboží prodávajícím.

 • b) Náklady spojené s převzetím zboží

  Kupující ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží.

 • c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

  Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

8.4 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ADR, ČOI, Houškova 33, Plzeň, www.coi.cz

9.EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

10.závěrečné ustanovení­

Záležitosti neupravené smlouvou nebo všeobecnými obchodními podmínkami podléhají právní úpravě občanského zákoníku.

 

V Plzni dne 14. 5. 2019