Dezinfekční sprej proti plísni

Cena za kus

256,50 Kč s DPH

(212,00 Kč bez DPH)


Kategorie:
Ostatní pomůcky
Podkategorie:
Úklidové prostředky,…
Výrobce:
ostatní­ dodavatelé
Obj. číslo:
071132


vysoce účinný dezinfekční prostředek vhodný na ošetření a dezinfekci povrchů
• spolehlivě ničí bakterie, kvasinky, mikroby a plísně
• ošetřený povrch chrání proti šíření nežádoucích mikroorganismů
• po aplikaci má příjemnou vůni
• eliminuje tvorbu nepříjemného zápachu likvidací mikroorganismů
• je určen k ošetřování pracovních oděvů, obuvi, ponožek, rukavic, přileb, ale i šatních skříněk, sprch atd.

obsah: 100 ml

Použití: BAS je díky svým vlastnostem určen k ošetření a dezinfekci povrchů. Lze jej s úspěchem používat na ošetření veškerých
ploch jako jsou interiéry dopravních prostředků, přepážky veřejných prostor, pokladny, recepce, klávesnice, povrch
mobilních telefonů. Vhodné použití je pro ošetření pracovních oděvů, obuvi, ponožek, rukavic, přileb, neprodyšných
kombinéz, ale i šatních skříněk, šaten, sprch a veřejných prostor. Jeho použití je velice univerzální. Při použití například
u pracovní obuvi a ponožek zabraňuje tvorbě nežádoucích mikroorganismů, snižuje pocení nohou a eliminuje tak jejich
nepříjemný zápach. Při dlouhé práci tak výrazně přispívá ke snížení únavy, k prodloužení pocitu svěžesti a pohody.
Výrobek BAS byl odzkoušen dle ČSN EN ISO/IEC 17025 na St. aureus, E. coli, Ps. aeruginosa, Pr. vulgaris, S. marcescens,
C. albicans, Aspergillus niger a Penic

 

 

Klasifikace látky nebo směsi:

Směs splňuje kritéria pro klasifikaci podle nařízení ES č. 1272/2008. Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení ES č. 1272/2008, ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie nebezpečnosti:

Flam. Liq. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

Údaje o nebezpečnosti:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné

podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky:

Směs je vysoce hořlavá. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, zabraňte styku s otevřeným ohněm. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Používejte nejiskřící nástroje. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Směs je těkavá. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nedokonalým spalováním nebo tepelným rozkladem se uvolňují nebezpečné spaliny - zabraňte jejich vdechování.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví:

Směs dráždí oči (zarudnutí, pálení v očích, slzení, zánět spojivek). Vdechování výparů nebo rozprášené směsi může způsobit bolesti hlavy, únavu, ospalost, malátnost, v krajním případě při dlouhodobé expozici až narkotické stavy. V případě dlouhodobé nebo opakované expozice může způsobit vysušení kůže. Požití může způsobit bolesti břicha a nevolnost. Zabraňte vdechování a zasažení očí. Zajistěte proti záměně s nápoji.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí:

Směs není klasifikována jako škodlivá pro vodní prostředí. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Směs se nesmí se dostat do půdy, podzemní či povrchové vody nebo kanalizace.

Úplné znění klasifikace a H vět je uvedeno v odd. 16 tohoto bezpečnostního listu.


Prvky označení

Signální slovo: Nebezpečí

Piktogramy: GHS02, GHS07

Standardní věty o nebezpečnosti:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P280: Používejte ochranné brýle.

P312: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

P337 + P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P370 + P378: V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasicí přístroj/písek/oxid uhličitý.

P403 + P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P501: Odstraňte obal předáním osobě oprávněné k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Nebezpečné komponenty k etiketování: Propan-2-ol (CAS 67-63-0) < 80 %

Doplňující informace na štítku:

Identifikátor výrobku: BAS® Desinfekční směs v rozprašovači.

EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Složení: > 30 % isopropanol, < 5 % chlorhexidin-diglukonát; < 5 % peroxid vodíku; parfum

Účinné látky (g/1 000 g):

688 g isopropanol (ES: 200-661-7), 4,4 g chlorhexidin-diglukonát (ES: 242-354-0), 1,13 g peroxid vodíku (ES: 231-765-0)


Dotaz na zboží

Poptávkový list

Poptávané zboží: Dezinfekční sprej proti plísni


   

Dostupnost zboží


Objednací kód
071132
256,50 Kč
Skladem