PULIRAPID EXTRA spray na úklid 500ml

Cena za kus

67,80 Kč s DPH

(56,00 Kč bez DPH)


Kategorie:
Ostatní pomůcky
Podkategorie:
Úklidové prostředky,…
Výrobce:
ostatní­ dodavatelé
Obj. číslo:
071061


Odstraňuje vodní kámen, špínu a rez. Určen: na nerez, sklo, plast, keramiku, mosaz a měď. Ideální na čištění vodovodních baterií, umyvadel, dřezu z nerezu, keramických van, sprchových koutů, skleněných i plastových sporáků, porcelánu i keramiky.

Další informace:

Prvky označení

Označení ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 Identifikátor výrobku:
PULIRAPID EXTRA
Nebezpečné látky: Kyselina orthofosforečná; polyethoxylovaný mastný alkohol
Signální slovo: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293; 224 915 402).

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Prázdný vyčištěný obal uložit do tříděného odpadu.


Dotaz na zboží

Poptávkový list

Poptávané zboží: PULIRAPID EXTRA spray na úklid 500ml


   

Dostupnost zboží


Objednací kód
071061
67,80 Kč
Skladem