SANYTOL gel na ruce 75 ml

Cena za kus

79,40 Kč s DPH

(65,60 Kč bez DPH)


Kategorie:
Ostatní pomůcky
Podkategorie:
Úklidové prostředky,…
Výrobce:
ostatní­ dodavatelé
Obj. číslo:
071058


• díky trojímu účinku čistí ruce, neutralizuje zápach a eliminuje 99,9 % virů, bakterií a plísní bez vody a mýdla
• pohodlné, rychlé a snadné, suché ruce za 30 sekund, bez oplachování
• nezanechává na rukou lepkavý pocit
• na ruce se nanese kapka velikosti hrášku, rozetře a nechá uschnout
• obsahuje přírodní zelený čaj
• je hypoalergenní a pH neutrální
• ideální na cestování

baktericidní norma EN12054
fungicidní norma EN1650 
virucidní norma EN 14476
proti chřipce A H1N1 a podle standardu DW/RKI proti skupině virů

obsah: 75 ml

Bezpečnostní upozornění:
NEBEZPEČÍ: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Nepožívejte! P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře: tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hod denně). 


Toto zboží nezasíláme poštou, pouze osobní odběr!

Dotaz na zboží

Poptávkový list

Poptávané zboží: SANYTOL gel na ruce 75 ml


   

Dostupnost zboží


Objednací kód
071058
79,40 Kč
Skladem