Solvina Industry 450g mycí pasta

Cena za kus

26,40 Kč s DPH

(21,80 Kč bez DPH)


Kartónu obsahuje 12 ks

Kategorie:
Ostatní pomůcky
Podkategorie:
Mýdla a mycí pasty
Výrobce:
ostatní­ dodavatelé
Obj. číslo:
071004


• pilinová mycí pasta na ruce
• složky na bázi přírodních materiálů pomáhají čistit pokožku hluboko do pórů
• důkladně odstraňuje různé druhy nečistot: oleje, tuky, maziva, pryskyřice, saze, grafit a další
• obsahuje glycerin, který příznivě působí na pokožku, zanechává ji hebkou a svěží
• vhodná pro časté použití
• citrusová parfemace

 Oblasti použití: domácnosti, dílny, autoservisy, stavebnictví, zemědělství, těžký průmysl.


Další informace:

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte

vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO

+420 224 919 293.

P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit

výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr

komunálního odpadu.

Doplňující informace na štítku: EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Může vyvolat alergickou reakci.


Dotaz na zboží

Poptávkový list

Poptávané zboží: Solvina Industry 450g mycí pasta


   

Dostupnost zboží


Objednací kód
071004
Skladem