Z důvodu nařízení vlády je maloobchodní prodejna od 22.10.2020 až do odvolání uzavřena. Velkoobchod funguje beze změn.

Dezinfekce Manox 5 lt

Cena za kus

1 681,90 Kč s DPH

(1 390,00 Kč bez DPH)


Kategorie:
Ostatní pomůcky
Podkategorie:
Mycí, čistící prostředky…
Výrobce:
ostatní­ dodavatelé
Obj. číslo:
071077


Alkoholický prostředek pro dezinfekci rukou a pokožky se širokým spektrem účinku. Působí proti patogenům vyskytujících se na pokožce a nebo tam přenesených z vnějšího prostředí. Používá se neředěný. Velmi dobrá snášenlivost s pokožkou i při dlouhodobém používání.

Hygienická dezinfekce rukou: 3 ml vetřít do pokožky suchých kontaminovaných A nebo suchých předem umytých rukou, expozice 30 sekund. Dezinfekce pokožky: Potírání dezinfikovaného místa sterilním materiálem namočeným v přípravku, expozice 1 minutu.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Balení: kanystr 5 lt


Upozornění: pouze osobní odběr, zboží nezasíláme poštou!


Další informace

Povinné značení:

NEBEZPEČÍ!

 Chemické značení:

GHS02 - holav ltky GHS02 - hořlavé látky

 MPDpng   GHS07 - dráždivé látky

ADR značení:

1987 ALKOHOLY, J.N.

holav kapaliny  hořlavé kapaliny

Klasifikace látky nebo směsi:

Flam. Liq. 2, H225

Eye Irrit 2, H319

STOT SE 3, H336

Standardní věty o nebezpečnosti:

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H336- Může způsobit ospalost nebo závratě.

H319Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. 

H312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 

Nouzové telefonní číslo: Nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575.

Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH):

Nepoužijí se


Dotaz na zboží

Poptávkový list

Poptávané zboží: Dezinfekce Manox 5 lt


   

Dostupnost zboží


Objednací kód
071077
Skladem