Impregnace Carbon PRO 300 ml

Cena za kus

268,60 Kč s DPH

(222,00 Kč bez DPH)


Kartónu obsahuje 12 ks

Kategorie:
Ostatní pomůcky
Podkategorie:
Impregnace a krémy na…
Výrobce:
ostatní­ dodavatelé
Obj. číslo:
072012


• nejnovější vývoj inspirovaný karbonovou technologií v oblasti impregnací s extrémně vysokou účinností
• inovativní technologie umožňuje prakticky neomezené impregnace všech druhů materiálů včetně klima-membrány jako Gore-Tex nebo Sympatex
• je to jako stříkaná membrána s extrémním efektem odpuzujícím špínu a dlouhotrvající ochranou proti vniknutí vlhkosti
• zachovává prodyšnost a plnou funkčnost klimamebrán
• Carbon Pro je vhodný pro obuv, funkční bundy, boty, kabelky, batohy a mnohem více
• pravidelná aplikace výrazně prodlužuje životnost jednotlivých ošetřených produktů
• jedinečně kombinuje ochranu a dokonalou prodyšnost
• chrání proti pronikání vlhkosti, proti hlubokému zašpinění, skvrnám a mastnotě
• velmi účinně chrání při polití naftou nebo benzínem při tankování
• pravidelná aplikace umožňuje snadné čištění

obsah: 300 ml


Použití:
Doporučujeme impregnovat ještě před prvním použitím!
Nejdříve impregnovat, poté ošetřovat! 
Před upotřebením dózu dobře protřepejte. Zásadně se musí stříkat na čistý a absolutně suchý povrch ze vzdálenosti min. 30 cm. Nechejte důkladně zaschnout (vzhledem k mřížkové struktuře). Poté je možné aplikovat krém.
Polymerní řetězce vytvoří na povrchu materiálu prodyšnou síťovou konstrukci s velmi malými mezerkami. Kapky vody neproniknou sítí polymerních řetězců díky svému povrchovému napětí a materiál zůstane suchý. Ošetřující krémy však díky svému speciálnímu složení do struktury materiálu lehce proniknou. Po důkladném zaschnutí hladkou useň přeleštěte a drsnou zdrsněte.
Carbon Pro ochrana se aplikuje v závislost na počasí, materiálu a zatížení tj. cca po 12-15 použitích ( nošení). Poté je nutné nástřik obnovit (mezi jednotlivými nástřiky nenechejte materiál provlhnout do hloubky - je nutné nástřik opakovat včas! ).


Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu zlikvidujte jako nebezpečný odpad. 

Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí.

Dotaz na zboží

Poptávkový list

Poptávané zboží: Impregnace Carbon PRO 300 ml


   

Dostupnost zboží


Objednací kód
072012
268,60 Kč
Na dotaz